Şcoala Gimnazială nr. 1 Stefan Vodă, Călăraşi

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȘTEFAN VODĂ

COM. ȘTEFAN VODĂ; JUD. CĂLĂRAȘI

TEL/FAX: 0242536756; CUI: 23944016

e-mail: sc.stefanvoda@yahoo.com

                                                                    Nr. 2119/09.11.2017

ANUNȚ

PRIVIND   EXAMENUL  DE  PROMOVARE

Administator financiar

 

Având în vedere H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului –cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesional …și a Ordinului M.E.N. nr. 5138/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual,

 

Școala Gimnazială nr. 1 Ștefan Vodă, com. Ștefan Vodă, jud. Călărași organizează examen de promovare de la  treapta profesională administrator III la treapa profesională administrator financiar II.

Examenul de promovare se desfășoară în data de 23.11.2017, ora 12.30 la sediul unității școlare – str. Viorelelor, nr. 118, com. Ștefan Vodă, jud. Călărași.

 

 1. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI

Examenul de promovare va avea loc la sediul  Școlii Gimnaziale nr. 1 Ștefan Vodă, com. Ștefan Vodă conform graficului de mai jos.

Etapa de examen Data / perioada
Proba scrisa 23.11.2017 ora 12.30 – 2 ore
Afişarea rezultatelor 23.11.2017 ora 16.00
Depunerea contestaţiilor   24.11.2017 între orele08.00-12.00
Soluţionarea contestaţiilor 24.11.2017 intre 12.00 – 14.00
Afişarea rezultatelor finale 24.11.2017 ora 15.00

 

Eventualele contestații se depun la secretariatul  unității școlare.

Rezolvarea contestațiilor se face în  termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

 

Punctajul/nota după rezolvarea contestațiilor rămâne definitivă.

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

III.   BIBLIOGRAFIE :

 

 1. Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;
 2. Legea 153/2017 – Lege cadru privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice;
 3. Legea 82/1991 – Legea contabilității – republicată și actualizată.
 4. Legea 273/2006 – privind finanţele publice locale.
 5. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. HG 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006.
 7. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu modificări și completări.
 8. HG 1395/2010, privind finantarea unitatilor de invatarnant pe baza costului standard pe elev;
 9. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
 10. OMFP 1917/2005 privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile  ulterioare.
 11. OMFP 2021/2013 ordin pentru completarea OMFP 1917/2005 privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,
 12. OMFP 2861/2009 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 13. OMFP 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art.36 din OUG 34/2009 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
 14. OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile.

 

Director,

 

Prof. Rusten Oana

 

Anunțuri
 1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
  Prima etapă de înscriere : 27 februarie – 16 martie 2017
  A doua etapă de înscriere: 24 martie – 30 martie 2017
  în intervalul orar luni – vineri: 8.00 – 18.00; sâmbătă: 9.00 – 13.00
 2.  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
  – CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului original și copie xerox ;
  – copie xerox C.I. a ambilor părinți ;
  – copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copiii programați la evaluare)
  Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6ani după 31.08.2017 este necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice. În acest sens, părinții vor depune la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Călărași, o cerere tip în care solicită efectuarea evaluării
 3. centre-de-evaluare psihosomatică
 4. 3. NUMĂRUL DE CLASE PLANIFICATE:
  –  1 clasă;.

  4. CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ:
  Străzi/adrese arondate: TOATE STRĂZILE DIN COMUNA ȘTEFAN VODĂ

  5. ZIUA PORTILOR DESCHISE- CLASA PREGATITOARE
  INVITAȚIE ”ZIUA PORȚILOR DESCHISE” – CLASA PREGĂTITOARE
  Este uşor a merge. Important este încotro te îndrepţi, ştiind că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.
  Evenimentul va avea loc MARȚI, 28/02/2017 , la Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefan Vodă”, între orele 10:00 – 13:00

  Ce este clasa pregătitoare ?
  – o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
  – primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)
  – anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

  Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
  – Comunicare în limba română
  – Matematică şi Explorarea mediului
  – Dezvoltare personală
  – Arte vizuale și Abilități practice
  – Muzică și mișcare
  – Educație fizică
  – Religie
  – Engleză

  Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare ?
  – spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive și cu lucrările copiilor
  – mobiler modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu și joacă Arte, Ludotecă, Bibliotecă, Științe
  – condiții specifice pentru activități integrate, audiții și video-audiții, prezentări ppt, utilizarea unor softuri educaționale
  – întâlnirea de dimineață și cercul poveștilor

  Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
  De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
  – teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
  – importanța învățării prin joc
  – necesitatea învăţării prin cooperare
  – abordare integrată a învățării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
  – realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor

  O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

  Cum se face evaluarea?
  Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

  Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârșitul anului școlar) părinții:
  – vor cunoaște punctele forte ale propriului copil
  – vor înțelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o bună devoltare a copilului

  Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.
  Nu se acordă note sau calificative!
  Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome)

  Cerere tip inscriere la clasa pregatitoare ETAPA I -2017

  Cadru normativ:
  Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3.247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018